Wszystkie przekazywane dane są szyfrowane protokołem SSL

REGULAMIN SERWISU – SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ENERGOV.PL

 

 

§ 1. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. Cenie – oznacza to wartość brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli mają one zastosowanie, wyrażoną w złotych polskich, którą Klient jest obowiązany zapłacić Portalowi za przedmiot Umowy;
 2. Czacie – oznacza to rozmowę między przedstawicielem Portalu a Klientem lub potencjalnym Klientem prowadzoną za pośrednictwem internetu, polegającą na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych przy użyciu narzędzia informatycznego udostępnionego przez Portal w ramach Serwisu;
 3. Dniach roboczych – oznacza to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. Dostawcy usług płatniczych – oznacza to wskazane w Sklepie podmioty będące instytucjami płatniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, za pośrednictwem których Klient może dokonać zapłaty Ceny;
 5. Formularzu – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, za pomocą której Klient dokonuje wyboru, w oparciu o opcje udostępnione przez Portal, szczegółowych warunków Umowy.
 6. Godzinach roboczych – oznacza to godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach roboczych;
 7. Karcie – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, w której prezentowana jest konkretna Usługa oraz informacje o szczegółowych warunkach Umowy;
 8. Klient – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną;
 9. Portal – należy przez to rozmieć przedsiębiorcę - spółkę pod firmą Superaudyt Sp. Z o.o.  a siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 40m. 2A, 40-008 Katowice wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem 0001035379 o kapitale zakładowym w kwocie 5000 zł, NIP: 9542855122,  REGON: 525265249. e-mail centrala@superaudyt.pl  tel 787 059 778 Zmiana którejkolwiek z ww. danych nie stanowi zmiany Regulaminu i będzie komunikowana przez Portal poprzez Sklep
 10. Konsumencie – oznacza to Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 11. Koszyku – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, w której prezentowane są szczegółowe warunki, na których Strony zawierają Umowę;
 12. Sklepie – oznacza to sklep internetowy prowadzony przez Portal pod adresem: www.energov.pl Zmiana adresu Sklepu nie stanowi zmiany Regulaminu i będzie komunikowana przez Portal poprzez Sklep.
 13. Świadectwie charakterystyki energetycznej – oznacza to dokument określający charakterystykę energetyczną budynku lub jego części wystawiany zgodnie z przepisami Ustawy
 14. Regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin;
 15. Stronach - oznacza to Portal i Klienta;
 16. Umowie – oznacza to Umowę na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej;
 17. Usłudze – oznacza to wykonanie przez Portal na rzecz Klienta świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 18. Ustawie – oznacza to ustawę z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 497 ze zm.).
 19. Zamówieniu – oznacza to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza w celu zawarcia Umowy z Portalem.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Portal Usług oraz zawierania,  wykonywania i rozwiązywania przez Strony Umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Klient zawierając Umowę oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu, i akceptuje je bez zastrzeżeń, a także, że dokumenty te w postaci elektronicznej zostały udostępnione Klientowi przed zawarciem Umowy w taki sposób, aby mógł On je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 3. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości wypełnienie i przesłanie przez Klienta Formularza poczytuje się za złożenie oferty w rozumieniu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu, a Umowa zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klientowi oświadczenia Portalu o przyjęciu oferty. Informacje zawarte w Sklepie, w tym na Kartach, w Formularzach lub w Koszyku mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. Klient może zawrzeć Umowę za pośrednictwem konkretnej upoważnionej przez siebie osoby fizycznej. Domniemywa się, że taka osoba fizyczna została upoważniona przez Klienta do wszelkich działań podejmowanych w Sklepie, w tym do składania wiążących Klienta oświadczeń woli. 
 5. Portal w ramach Serwisu świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi elektroniczne:
  a) Formularz;

b) Czat;

 1. Do korzystania z Serwisu i Usług elektronicznych przez Klienta niezbędne są:
  1.  urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
  2. przeglądarka plików pdf, word, excel,
  3. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail)
 2. Korzystanie z Serwisu i Usług elektronicznych jest bezpłatne. Odpłatne jest sporządzenie Świadectwa charakterystyki energetycznej.
 3. Portal podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Serwisu i Sklepu, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Klient nie może umieszczać w Serwisie treści bezprawnych.
 5. Portal w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu i/lub Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu i/lub Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta

 

§ 3. Zasady zawierania Umów

 1. W celu zawarcia Umowy Klient powinien:
 2. dokonać wyboru oferty na sporządzenie świadectwa energetycznego umieszczonych w Sklepie w ramach poszczególnych Kart i dodać tę ofertę do Koszyka;
 3. wypełnić formularz;
 4.  złożyć Zamówienie.
 5. Portal może wprowadzić dodatkowe wymagania dotyczące warunków wypełniania Formularza i składania Zamówień. O warunkach tych Klient zostanie powiadomiony w ramach Karty lub w trakcie wypełniania Formularza albo w trakcie składania Zamówienia.
 6. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli w treści Formularza zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej oraz wszelkie dane niezbędne do poprawnej realizacji Umowy przez Portal oraz wystawienia dokumentu księgowego potwierdzającego zawarcie Umowy.
 7. Portal zastrzega sobie prawo żądania podania przez Klienta dodatkowych, niewymienionych w Formularzu Zamówienia, danych oraz do żądania przedstawienia do wglądu określonych dokumentów (w postaci oryginałów lub w wersji elektronicznej), które w ocenie Portalu okażą się niezbędne do wystawienia Świadectw charakterystyki energetycznej (w szczególności w świetle przepisów Ustawy lub aktów wykonawczych do Ustawy). W sytuacji, gdy dostarczone przez klienta dane lub dokumenty w dalszym ciągu będą niewystarczające do wystawienia Świadectwa charakterystyki energetycznej, żądanie takie może być wielokrotnie powtarzane.
 8. W szczególnych przypadkach do sporządzenia Świadectwa charakterystyki energetycznej może istnieć konieczność dokonania oględzin nieruchomości (za dodatkową opłatą oraz po uzyskaniu zgody Klienta, w ustalonym z nim terminie). Portal poinformuje o tym niezwłocznie Klienta przedstawiając mu dodatkowe koszty jakie są niezbędne do poniesienia przez Klienta z tego tytułu oraz możliwy termin wykonania tych czynności.
 9. W przypadku braku możliwości pozyskania przez Portal niezbędnych danych i dokumentów do sporządzenia Świadectwa charakterystyki energetycznej lub w przypadku braku zgody Klienta na dokonanie oględzin nieruchomości lub w przypadku braku zgody Klienta poniesienie dodatkowych kosztów o których mowa w ust 5 powyżej - zamówienie Klienta zostanie anulowane, a całość dokonanej płatności zwrócona zostanie Klientowi.
 10. W toku realizacji Zamówienia Portal lub inne osoby lub podmioty działające na jego rzecz mogą skontaktować się z Klientem lub innymi podmiotami (takimi jak administracja budynku, spółdzielnia, do której należy budynek, wspólnota mieszkaniowa) celem weryfikacji danych podanych przez Klienta.
 11. Portal zastrzega sobie prawo do:
 12. weryfikacji danych zawartych w Formularzu;
 13. odmowy przyjęcia Zamówienia;
 14. odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w wiążących Strony odrębnych regulaminach lub ogólnych warunkach umów albo w sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie.
 15. O odmowie przyjęcia Zamówienia Portal powiadamia Klienta przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Formularzu wiadomość elektroniczną zawierającą stosowne oświadczenie.
 16. O zawarciu Umowy Portal powiadamia Klienta przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Formularzu wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i zaksięgowania na koncie Portalu Ceny uiszczonej przez Klienta. Umowa zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Klienta maila, o którym mowa w poprzednim zdaniu. W wiadomości mailowej Portal przesyła także dostęp do formularza który Klient jest obowiązany wypełnić w całości aby umożliwić Portalowi wykonanie Umowy.
 17. Każde prawidłowo złożone przez Klienta i przyjęte przez Portal Zamówienie otrzymuje unikalny numer pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Klienta.

 

§ 4. Wykonywanie Umów

 1. Realizacja przez Portal Umowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Klienta otrzymanego mailem od Portalu poprawnie wypełnionego całego formularza o którym mowa w § 3 ust 10, z zastrzeżeniem, iż w wypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 3 ust 4 i/lub § 3 ust 5 termin realizacji Umowy może zostać wydłużony o niezbędny okres lub z zastrzeżeniem, że mowa jest o usłudze „All inclusive” gdzie termin realizacji jest ustalany indywidualnie, po zaznajomieniu się Audytora z dana nieruchomością. 
 2. Do terminów wskazanych w ust. 1 – 2 powyżej nie wlicza się dnia, w którym doszło do zawarcia Umowy.
 3. Z przyczyn niezależnych od Portalu terminy realizacji Umowy określone w ust 1 mogą ulec przedłużeniu. Portal poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o przyczynie przedłużenia terminu realizacji Umowy oraz określi nowy termin jej realizacji.
 4. Klient nie będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, jeżeli Portal pozostaje w zwłoce z wykonaniem Umowy co najmniej o 30 Dni roboczych. Przed odstąpieniem Klient nie będący Konsumentem powinien wezwać Portal w formie pisemnej lub elektronicznej do wykonania Umowy wyznaczając Portalowi dodatkowy termin do wykonania Umowy, nie krótszy niż 14 Dni roboczych.
  1. Dostawa świadectwa charakterystyki energetycznej następuje przesłanie Klientowi przez Portal świadectwa charakterystyki energetycznej w formie elektronicznej (plik PDF) w wiadomości elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.§ 5. Dostarczanie Klientowi świadectwa charakterystyki energetycznej

 1. Portal nie realizuje dostawy świadectwa charakterystyki energetycznej w wersji papierowej.
 2. Niezależnie od postanowień ust 1 powyżej sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej zostanie umieszczone w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

 

§ 6. Cena oraz Sposoby płatności

 

 1. Portal podaje na Karcie albo w Koszyku Cenę Usługi z zastrzeżeniem ust 3 poniżej; Cena ta jest uzależniona od powierzchni całkowitej nieruchomości, które ma dotyczyć audyt. 
 2. Z tytułu dostawy świadectwa energetycznego Portal nie pobiera od Klienta żadnych dodatkowych kosztów.
 3. Cena wskazana na Karcie lub w Koszyku nie jest Ceną ostateczną w sytuacji, gdy Klient w Formularzu z jakiejkolwiek przyczyny wskaże nieprawidłową powierzchnię całkowitą nieruchomości, której ma dotyczyć świadectwo charakterystyki energetycznej i/lub gdy do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej konieczne jest dokonanie oględzin nieruchomości. W takiej sytuacji Portal w wiadomości elektronicznej informuje Klienta o zmianie Ceny (konieczności dopłaty do Ceny uiszczonej przez Klienta) i/lub konieczności poniesienia dodatkowych kosztów z uwagi na oględziny nieruchomości oraz wyznacza termin dokonania wpłaty pozostałej do zapłaty Ceny. W przypadku braku akceptacji zmiany Ceny Klient może odstąpić od Umowy. W przypadku braku uiszczenia Ceny w wyznaczonym przez Portal terminie – Portal w ciągu kolejnych 14 dni może odstąpić od umowy z Klientem.
 4. Portal zobowiązany jest wystawić Klientowi dokument księgowy potwierdzający zawarcie Umowy.
 5. Dokumenty księgowe oraz faktury pro forma wystawiane i doręczane są Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej.
 6. Sposób płatności Ceny Portal określa na Karcie lub w Koszyku. Klient może dokonać zapłaty Ceny w jeden z następujących sposobów do wyboru przez Kupującego: a) przelew bankowy, b) System płatności online PayU Polska c) Paypal d) BLIK e) karta kredytowa
 7. W przypadku gdy według wyboru Klienta płatność Ceny następuje za pośrednictwem Dostawcy usług płatniczych wówczas Klient przed dokonaniem płatności zobowiązany jest zaakceptować regulamin stosowany przez danego Dostawcę.

 

§ 7. Rękojmia

 1. Portal na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Usługi z Umową.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub podmiotami, o których mowa w art. 385(5) Kodeksu cywilnego.
  1. Reklamacje należy składać:

 

§ 8. Procedura reklamacyjna 

a) w formie pisemnej na adres Gliwicka 41, 44-171 Taciszów z dopiskiem „energov”

b) w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@energov.pl

 1. W reklamacji Klient zobowiązany jest podać przyczyny jej złożenia, dane dotyczące Umowy, dane identyfikujące Klienta (np. numer nadany Klientowi przez Portal), adres do doręczeń, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz opis działań, o których podjęcie Klient wnioskuje. 
 2. Portal jest obowiązane udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami Portal rozpatruje reklamację w terminie do 14 Dni roboczych od dnia jej złożenia przez Klienta.
 3. W przypadku gdy treść reklamacji nie pozwala Portalowi na jej rozpoznanie, Portal przed upływem terminu wskazanego w ust. 4 wezwie Klienta do jej uzupełnienia w terminie do 7 Dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Ww. wezwanie Portal doręcza Klientowi w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji, a w razie nie podania tego adresu - w formie pisemnej na adres do doręczeń Klienta. Nieuzupełnienie reklamacji www. terminie skutkować będzie pozostawieniem jej bez rozpoznania przez Portal.
 4. W razie uwzględnienia reklamacji Portal podejmie działania wnioskowane przez Klienta w reklamacji lub inne działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Jeżeli Portal nie udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie, o którym mowa w ust. 3, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Portal przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

§ 9. Przepisy dotyczące Konsumentów 

 1. W zakresie odmiennie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do Umów zawartych pomiędzy Portalem i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Umowy.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Portalem a Konsumentem będą̨ rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, z zastrzeżeniem pouczeń́ zawartych w ust. 3 - 4 poniżej.
 3. Portal informuje, że istnieje możliwość́ skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́, w tym w szczególności:
  a) poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują̨ się̨ pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
  b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, w tym np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
  Nadto Konsument może zwrócić́ się̨ o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są̨ zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się̨ pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może poddać spór pod rozstrzygnięcie za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

   

§ 10. Odstąpienie od Umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 2. Po wykonaniu Usługi przez Portal i przesłaniu Konsumentowi świadczenia charakterystyki energetycznej Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy.
 3. Zatwierdzając Formularz Zamówienia, Konsument składa wyraźną zgodę na wykonanie Usługi i przyjmuje od wiadomości, że po spełnieniu świadczenia przez Portal utraci on prawo do odstąpienia od umowy
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Portalowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres poczty elektronicznej biuro@energov.pl  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Portal ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 2
 6. Portal ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Portal dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 11. Prawa autorskie

 1. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone przez Portal, jest utworami i jest objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Portalowi lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Portalowi odpowiednich licencji.
 2. Klient może korzystać ze Świadectwa charakterystyki energetycznej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient może z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby, w tym także prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że Klient nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim jako własnego produktu lub usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).
 3. Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ze świadectwa charakterystyki energetycznej powinien skontaktować się z Portalem celem zawarcia stosowanej umowy.

 

§ 12. Postanowienie końcowe

 1. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące Umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy Portalem a Klientem rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Portalu.
 2. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Sklepu.
 3. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: www.energov.pl/polityka-prywatnosci Z zastrzeżeniem ogólności zdania poprzedzającego, Portal informuje Klienta, że jego dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie Portalu przez podmioty trzecie, takie jak Google Analytics czy Facebook. 
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w tym o charakterze technicznym, prawnym oraz zmianą zasad świadczenia Usług.
 5. Portal zamieści informację o zmianie Regulaminu w Sklepie oraz poinformuje bezpośrednio Klientów o jego zmianie wysyłając do nich wiadomość na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.08.2023 i dotyczy Umów zawartych w tym dniu i po tym dniu. 

 

 

 

 

 

Załącznik:

Formularz odstąpienia od Umowy

Miejscowość, data

 

__________________________________

Pełna nazwa przedsiębiorcy

__________________________________

Adres siedziby przedsiębiorcy

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zawartej w dniu …………………….na odległość bez podania przyczyny. 

Proszę o zwrot ceny na konto*………………….. / w sposób, w jaki dokonano płatności za usługę.*

 

 

………………………

Podpis konsumenta

 

 

Teraz z Kartą Dużej Rodziny zniżka 10%!

Wybierz rodzaj świadectwa charakterystykie energetycznej jakiej potrzebuje.
Przy składaniu zamówienia, na ostatnim etapie w koszyku w podsumowaniu, znajdziesz pole do wpisania numeru swojej karty KRD. Wpisz 13 cyfrowy numer karty a zniżka naliczy się automatycznie!

Wypełnij formularz teraz